Zarządzanie nieruchomościami

W swoich działaniach przestrzegamy zasad zawartych w Kodeksie Etyki Zawodowej, jednocześnie kierujemy się zasadą ochrony interesów Właścicieli lokali oraz odpowiedzialnością za wykonywaną pracę.

Oferta

Obsługa Administracyjna

 • Dedykowany nieruchomości Administrator dostępny pod całodobowym telefonem (we wszystkich sprawach w dni robocze godz. 8 – 18, w sprawach awaryjnych w dni robocze godz. 18 – 8 i całodobowo w dni wolne od pracy).
 • Udostępnienie właścicielom lokali internetowego podglądu rozliczeń i stanu wpłat – tzw. e-kartoteka
 • Administracyjna skrzynka e-mailowa na serwerze publicznym do kontaktu z mieszkańcami
 • Prowadzenie formalno–prawnej dokumentacji nieruchomości wraz z korespondencją i archiwum w wersji papierowej
 • Prowadzenie wykazu właścicieli lokali oraz ich najemców
 • Wydawanie odpowiednich poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali
 • Przygotowanie i umów o dostawy, prace bądź usługi na rzecz i w imieniu Wspólnoty
 • Reprezentowanie ogółu właścicieli w sprawach dotyczących Wspólnoty wobec osób trzecich, a także w kontaktach ze współwłaścicielami

   

Obsługa księgowa:

 • Naliczanie i rozliczanie zaliczek wynikają­cych z planu gospodarczego;
 • Regulowanie w imieniu i ze środków Wspólnoty podatków i opłat publiczno­prawnych dotyczących nieruchomości wspólnej;
 • Prowadzenie księgowości finansowej dla nieruchomości wspólnej zgodnie z obowiązującymi przepisami pra­wa;
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego;
 • Przygotowanie informacji okresowych o stanie wpłat zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości oraz przychodach Wspólno­ty Mieszkaniowej;
 • Windykacja dłużników na etapie przed sądowym, bez zastępstwa procesowego;

Obsługa Techniczna:

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nierucho­mości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
 • Zlecanie wyspecjalizowanym organom kon­troli technicznych okresowych przeglądów nieruchomości
  i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;
 • Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie obiektu powierzonego w zarząd;
 • Zorganizowanie niezbędnych świadczeń związanych
  z prawidłowym funkcjonowa­niem urządzeń technicznych nieruchomo­ści wspólnej;
 • Kontrola nad bieżąca konserwacją, napra­wami w nieruchomości wspólnej, w szcze­gólności obsługi technicznej budynku, jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych;
 • Nadzór nad inwestycjami przeprowadzanymi we wspólnocie;
 • Pozyskanie finansowania prac remonto­wych we Wspólnocie

Masz jakieś pytania?
Wypełnij formularz z prośbą
o kontakt, oddzwonimy
w jak najkrótszym czasie