Wsparcie dla Developerów

Reni Renata Chojnacka Zarządzanie nieruchomościami zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomością na zlecenie developera, od momentu przekazania klientom mieszkań do ich wykończenia. Do zakresu naszych usług należy między innymi:

 •  Opracowanie budżetu  dla nieruchomości na okres do utworzenia wspólnoty mieszkaniowej
 • Założenie i prowadzenie kont poszczególnych lokali,
 •  Naliczanie opłat za eksploatację na zasadach uzgodnionych z developerem (zgodnych z umową o wybudowanie mieszkania i przepisami prawa), opłaty dotyczą utrzymania części wspólnej nieruchomości oraz z tytułu dostawy mediów do lokalu,
 •  Rozliczanie kosztów eksploatacji (w tym za dostawę mediów) za okres do czasu utworzenia wspólnoty mieszkaniowej, poprzez rachunek bankowy developera, wyodrębniony do obsługi i rozliczania kosztów eksploatacji nieruchomości,
 • Wykonywanie wszystkich czynności związanych z prawidłowym administrowaniem nieruchomością w okresie przejściowym (organizacja wywozu odpadów budowlanych powstających w trakcie wykańczania mieszkań, sprzątanie, ochrona, zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania instalacji i urządzeń technicznych, opracowanie projektów i wdrożenie tymczasowych zasad porządkowych itp),
 •  Przygotowanie umów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji technicznej nieruchomości (serwis i konserwacja instalacji i urządzeń),
 •  Załatwienie cesji na Wspólnotę Mieszkaniową umów zawartych przez developera na dostawę mediów do nieruchomości (centralne ogrzewanie, woda, energia elektryczna dla części wspólnej),
 • Zgromadzenie, we współpracy z developerem, dokumentacji technicznej  niezbędnej  dla prawidłowego zarządzania nieruchomością (projekty budowlane oraz branżowe, dokumentacja powykonawcza, gwarancje, atesty, instrukcje itd.),
 • Udział w odbiorach technicznych na zasadach uzgodnionych z deweloperem,
 • Windykacja miękka oraz sądowa należności z tytułu opłat za eksploatację.
 • Załatwienie wszystkich spraw formalnoprawnych koniecznych dla powołania wspólnoty (uzyskanie nr Regon, NIP, otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty),
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do odbycia pierwszego zebrania Wspólnoty (m.in. projekty uchwał, listy uprawnionych do udziału w zebraniu),
 •  Organizacja i obsługa zebrania Wspólnoty (sporządzenie protokołu, liczenie głosów, ewentualnie prowadzenie),
 •     Przygotowanie i przedstawienie mieszkańcom, po zaakceptowaniu przez dewelopera, pełnego rozliczenia kosztów eksploatacji nieruchomości w okresie przejściowym tj. do czasu utworzenia Wspólnoty Mieszkaniowej,
 •     Pełnienie funkcji pierwszego Zarządu (powierniczego) Wspólnoty, powoływanego w akcie notarialnym ustanowienia własności mieszkania / lokalu  zawieranym przez developera z klientem lub wspieranie dewelopera w pełnieniu tej funkcji.


Reni Renata Chojnacka Zarządzanie nieruchomościami zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomością na zlecenie developera, od momentu przekazania klientom mieszkań do ich wykończenia. Do zakresu naszych usług należy między innymi:

 • Opracowanie budżetu  dla nieruchomości na okres do utworzenia wspólnoty mieszkaniowej
 • Założenie i prowadzenie kont poszczególnych lokali,
 • Naliczanie opłat za eksploatację na zasadach uzgodnionych z developerem (zgodnych z umową o wybudowanie mieszkania i przepisami prawa), opłaty dotyczą utrzymania części wspólnej nieruchomości oraz z tytułu dostawy mediów do lokalu,
 • Rozliczanie kosztów eksploatacji (w tym za dostawę mediów) za okres do czasu utworzenia wspólnoty mieszkaniowej, poprzez rachunek bankowy developera, wyodrębniony do obsługi i rozliczania kosztów eksploatacji nieruchomości,
 • Wykonywanie wszystkich czynności związanych z prawidłowym administrowaniem nieruchomością w okresie przejściowym (organizacja wywozu odpadów budowlanych powstających w trakcie wykańczania mieszkań, sprzątanie, ochrona, zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania instalacji i urządzeń technicznych, opracowanie projektów i wdrożenie tymczasowych zasad porządkowych itp),
 • Przygotowanie umów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji technicznej nieruchomości (serwis i konserwacja instalacji i urządzeń),
 • Załatwienie cesji na Wspólnotę Mieszkaniową umów zawartych przez developera na dostawę mediów do nieruchomości (centralne ogrzewanie , woda, energia elektryczna dla części wspólnej),
 •  Zgromadzenie, we współpracy z developerem, dokumentacji technicznej  niezbędnej  dla prawidłowego zarządzania nieruchomością (projekty budowlane oraz branżowe, dokumentacja powykonawcza, gwarancje, atesty, instrukcje itd.),
 • Udział w odbiorach technicznych na zasadach uzgodnionych z deweloperem,
 •  Windykacja miękka oraz sądowa należności z tytułu opłat za eksploatację.
 • Załatwienie wszystkich spraw formalnoprawnych koniecznych dla powołania wspólnoty (uzyskanie nr Regon, NIP, otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty),
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do odbycia pierwszego zebrania Wspólnoty (m.in. projekty uchwał, listy uprawnionych do udziału w zebraniu),
 • Organizacja i obsługa zebrania Wspólnoty (sporządzenie protokołu, liczenie głosów, ewentualnie prowadzenie),
 •  Przygotowanie i przedstawienie mieszkańcom, po zaakceptowaniu przez dewelopera, pełnego rozliczenia kosztów eksploatacji nieruchomości w okresie przejściowym tj. do czasu utworzenia Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • Pełnienie funkcji pierwszego Zarządu (powierniczego) Wspólnoty, powoływanego w akcie notarialnym ustanowienia własności mieszkania / lokalu  zawieranym przez developera z klientem lub wspieranie dewelopera w pełnieniu tej funkcji.